Kalendarium

Środa, 2020-12-02

Imieniny: Balbiny, Ksawerego

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 252945
 • Do końca roku: 29 dni
 • Do wakacji: 205 dni

Procedura bezpieczeństwa

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W MIEJSKIM PEZEDSZKOLU NR 1 W OŁAWIE

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U.z 2006 r.Nr 97, poz.674 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U.z 2001 r. nr 126,poz. 1384 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz 1416, z 2004 r. Nr 66, z 2005 r. nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69).
 • Statut przedszkola

 

CEL PROCEDURY:

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

 

§ 1

   BEZPIECZEŃSTWO

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych,         a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu   w przedszkolu i poza jego terenem.

2.Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym

3.Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które określają Instrukcje BHP i Instrukcje ppoż.

4.Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzone, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

5.Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.

6.Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii,     w tym łańcuszków i bransoletek.

7.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.

8. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.

9. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w parach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.

10. Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane w zeszycie wyjść.

11. nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

12. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu w ogrodzie przedszkolnym należy niezwłocznie zgłaszać: wicedyrektorowi ZSP, kierownikowi technicznemu oraz konserwatorowi.

13. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.

14. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.

15. Nauczyciel wraz z pomocą nauczyciela odpowiada za stan zabawek, sprzętu  i wyposażenia znajdującego się w Sali i pomieszczeniach przyległych.

16. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci.

17. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych              z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.

 

§ 2

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z dnia 5 września 2012 r.

 

 

 

§ 3

ZDROWIE

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.

3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, kaszlące, z gorączką, wysypką) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz urazach (złamaniach, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania wicedyrektora ZSP o stanie zdrowia dziecka.

8. Po otrzymaniu od nauczyciela lud wicedyrektora ZSP informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIAZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA  dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

9. W sytuacji niemożliwości nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub wicedyrektor ZSP podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, wicedyrektor ZSP są zobowiązani do podjęcia działań związanych          z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i wicedyrektora ZSP o zaistniałym zdarzeniu.

11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

13. W przedszkolu NIE PODAJE SIĘ dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

14. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( NIE MA MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIENIA dziecka lub części grupy w sali).

15. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W trosce  o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice  i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrekcja ZSP nr 1 w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

Procedura została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 5 września 2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.