Kalendarium

Środa, 2020-12-02

Imieniny: Balbiny, Ksawerego

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 252926
 • Do końca roku: 29 dni
 • Do wakacji: 205 dni
Jesteś tutaj: Start / Dokumenty / Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W OŁAWIE

 

Wizja placówki

Każde dziecko jest dla nas ważne!

         Wciąż dbamy i dokładamy wiele starań, aby nasze przedszkole było przyjazne dzieciom, rodzicom i środowisku. Zrobimy wszystko, żeby każdy nasz wychowanek czuł się dobrze i bezpiecznie. Wszystkie dzieci traktujemy w sposób indywidualny i podmiotowy.  Pomagamy im poznać swoje możliwości i tworzymy odpowiednie warunki  rozwoju. Uczymy być samodzielnymi, twórczymi i otwartymi na nowe doświadczenia. Jest to gwarancją sukcesu na starcie w dorosłość.

Charakterystyka przedszkola

         Miejskie Przedszkole nr 1 w Oławie jest integralną częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oławie wraz ze Szkołą Podstawową nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego. Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest kompleks budynków przy ul. Jarosława Iwaszkiewicz 11.Placówka zlokalizowana jest w centrum dużego osiedla mieszkaniowego. Wokół placówki znajdują się ogrodzone tereny zielone, boiska szkolne, boisko „Orlik” oraz place zabaw wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie jego okolice. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Oława. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oławie jest mgr Barbara Jarocka. Nad sprawnym funkcjonowaniem Miejskiego Przedszkola nr 1 czuwa wicedyrektor Zespołu mgr Barbara Orzechowska.

         Przedszkole czynne jest codziennie w godzinach: od 6.00 do 17.00 ( 11 godzin). Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie ( od 8.00 do 13. 00 – realizacja podstawy programowej), pozostały czas jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (wysokość opłaty regulują odrębne przepisy). Dzieci w ciągu dnia spożywają  trzy posiłki korzystając z wyznaczonej i specjalnie wyposażonej dla młodszych dzieci stołówki szkolnej.

         Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest 190 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, podzielonych na 8 oddziałów: 2 grupy dzieci 3-letnich, 1 grupa dzieci 3-4 letnich, 2 grupy dzieci 4-letnich i 3 grupy dzieci 5-letnich.

         Obecnie  przedszkole zatrudnia 24 pracowników: 16 nauczycielek ( w tym wicedyrektor i logopeda) i 8 osób personelu pomocniczego. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie kierunkowe, zgodne z rodzajem wykonywanych zajęć i legitymują się stopniem magistra. Wśród pracujących 6 nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 osoby mianowanego, 7 osób kontraktowego. W trakcie robienia awansu zawodowego jest 7 nauczycielek. Cały personel pedagogiczny uczestniczy  w ustawicznym doskonaleniu zawodowym, korzystając z różnorodnych jego form.

 

Baza przedszkola

 •  6 sal dydaktycznych bogato wyposażonych w zestawy pomocy dydaktycznych, gry, ciekawe plansze, piękne zabawki, kolorowe klocki, podręczne biblioteczki oraz bajkowe meble dostosowane do wzrostu dzieci;
 • Szatnie dla każdej grupy na terenie przedszkola;
 • Mała sala do zajęć logopedycznych oraz pracy indywidualnej;
 • Ogólniedostępna Przedszkolna Biblioteka;
 • Centrum Dydaktyczne bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne;
 • Ogród przedszkolny wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu;
 •  Sala gimnastyczna;
 • Pokój nauczycielski wyposażony w kserokopiarkę, laptopa oraz drukarkę;
 • Pomieszczenie socjalne dla personelu pomocniczego.

Przedszkole jest bajeczne i kolorowe. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne: czytelniczy, przyrodniczy, kuchenny, sklep, teatrzyk kukiełkowy. Organizowane są również kąciki okazjonalne: poczta, apteka, kącik obserwacji przyrodniczych. W roku szkolnym 2014/2015 dzieci dostały możliwość korzystania z tablicy interaktywnej. Nasza placówka ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, estetyka pomieszczeń przedszkolnych oraz skuteczna promocja wychowania przedszkolnego dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę.

 

Dotychczasowe osiągnięcia

 • bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców ( od 6.00 do 17.00);
 • szeroka oferta niepłatnych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci: muzyczne, plastyczne, teatralne, integracyjne, orgiami, matematyczne, taneczne;
 • opracowanie i realizacja programów i projektów własnych nauczycielek przedszkola: „Mali przyjaciele przyrody”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Mały czytelnik”, „Wesoła wiewiórka – koleżanka Oli i Jurka”, „Dni przyjaźni z książką-od autora do czytelnika”, „Małe podróże po Europie”, „Wesołe zabawy z rodzicami”, „Nasz bohater”, „Domowi ulubieńcy”;
 • przeprowadzanie badań przesiewowych pod kątem wad wymowy z udziałem specjalisty logopedy;
 • zajęcia terapeutyczne;
 • comiesięczne konsultacje dla rodziców;
 • opracowanie i realizacja programów adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych oraz dzieci 5-letnich;
 • wysoki poziom organizowanych imprez okolicznościowych a także zajęć otwartych dla rodziców;
 • bardzo dobrze funkcjonująca „Biblioteka Przedszkolna”;
 • pedagogiczne wsparcie rodziców – prowadzenie „Kącika porad i rozwiązywania trudnych zagadnień pedagogicznych”;
 • udział  w konkursach zewnętrznych;
 • aktywny udział w imprezach międzyprzedszkolnych;
 • bardzo wysoki poziom organizacji przeglądów i konkursów międzyprzedszkolnych: „Przegląd interpretacji poezji dziecięcej”, „Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie”, konkurs ekologiczny „Podróż po Ekolandii”;
 • udział w akcjach charytatywnych na terenie miasta;
 • udział w akcjach ogólnopolskich: „Góra grosza”, „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”;
 • realizacja licznych projektów i programów ogólnopolskich: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dodaj język polski do ulubionych”,„Kubusiowi przyjaciele natury”;
 • promowanie zdrowego stylu życia, aktywny udział i realizacja celów ogólnopolskich programów i projektów dotyczących tego zagadnienia: „Akademia Zdrowego

Przedszkolaka”, „Akademia Aquafresh”;

 • aktywna współpraca z partnerami przedszkola m. in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Miejską Biblioteką;
 • współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami przedszkolnymi w mieście;
 • współpraca z nauczycielami kształcenia wczesnoszkolnego oraz wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie;
 • organizacja wycieczek i spotkań z przedstawicielami różnych zawodów;
 • bardzo dobra współpraca z rodzicami, angażowanie ich w prace na rzecz przedszkola;
 • integracja środowiska rodzinnego i przedszkola poprzez wspólną organizację i udział w teatrzykach, projektach, zajęciach otwartych oraz kiermaszach i festynach.

 

Promocja placówki

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec petentów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola;
 • dbałość o estetykę wnętrz przedszkola;
 • prowadzenie i prezentacja kroniki przedszkola;
 • organizacja uroczystości i imprez międzyprzedszkolnych oraz zajęć otwartych;
 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach;
 • dbałość wszystkich pracowników placówki o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;
 • uaktualnianie strony internetowej;
 • stworzenie folderu promującego przedszkole i wychowanie przedszkolne;
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola;
 • udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego.

 

Cele i kierunki realizacji koncepcji pracy przedszkola

 

 1. Stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach. Diagnozowanie i rozwijanie „inteligencji wielorakich” dzieci poprzez obserwację
  i określenie umiejętności, potrzeb  dzieci oraz analizę wytworów działalności dziecięcej. Poszerzenie oferty zajęć zgodnie z potrzebami dzieci.
 2. Kształtować czynności intelektualne dzieci niezbędne w codziennym życiu i dalszej edukacji oraz wspomagać w rozwijaniu uzdolnień. Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci. Umożliwienie wychowankom swobodnego wyboru aktywności zabawowej. Realizacja programów i projektów ogólnopolskich           i autorskich.
 3. Kształtować postawy „zdrowego i bezpiecznego stylu życia”. Kształtowanie postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Realizowanie programu profilaktyki przedszkola. Udział w ogólnopolskim programie „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. Aktywny udział w autorskim  programie „Bezpieczny Przedszkolak”. Poszukiwanie innowacji pedagogicznych. Rozwijanie postaw asertywnych. Wsparcie dzieci niepełnosprawnych - adaptacja w środowisku lokalnym, ścisła współpraca    
   z odpowiednimi instytucjami.
 4. Kształtować u dzieci odporność emocjonalną oraz umiejętność radzenia sobie      w sytuacjach nowych i trudnych. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami. Stosowanie bajek w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji. Aktywny udział w autorskim projekcie „Nasz bohater”- autoprezentacja hobby. Liczny udział w konkursach, przeglądach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych.
 5. Rozwijać u dzieci „optymistyczne cechy charakteru”. Opowiadanie i redagowanie z wychowankami „optymistycznych bajek”. Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka”.
 6. Rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji interpersonalnych. Opracowanie z dziećmi „Ustawy o zachowaniu się”                                    
  w przedszkolu i poza nim. Modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie    z możliwościami  i potrzebami dzieci.
 7. Poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym. Rozwijać umiejętność logicznego rozumowania. Sumienna realizacja podstawy programowej. Kontynuacja  programów i projektów ogólnopolskich i autorskich. Poszukiwanie nowej, ciekawej oferty edukacyjnej.
 8. Wprowadzać dzieci w świat sztuki oraz rozwijać umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej. Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności. Realizacja programów autorskich: „Zaczarowany ołówek”, „Spotkania z piosenką”, program zajęć teatralnych. Kontynuowanie i rozszerzenie udziału w konkursach i kampaniach społecznych. Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki.

 

 

 

Zadania wychowawcze nauczycieli

 

 • systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych, zwłaszcza umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • tworzyć bezpieczną dla dzieci atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania warunkującą zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • stosować metody wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci oraz eliminować zachowania niepożądane zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami,
 • ściśle współpracować z rodzicami dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty

 

 1. 1.   Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa i miasta.
 • Działania przedszkola nastawione są twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 1. 2.   Procesy zachodzące w przedszkolu
 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności         i możliwości dzieci. Wychowankom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.
 1. 3.   Metody pracy w przedszkolu:
 • Metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, metoda zadań stawianych dziecku oraz metoda ćwiczeń utrwalających.
 • Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela oraz udostępnianie sztuki tzn. dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 • Metody aktywizujące.
 • Metody projektu.
 • Metody słowne: rozmowa, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, metody żywego słowa, sposoby społecznego porozumiewania się.
 • Techniki twórczego myślenia.
 • Twórcze metody aktywności ruchowej K. Orffa i R.Labana.
 • Metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone.
 • Opowieść ruchowa.
 • Gimnastyka ekspresyjna.
 • Gimnastyka rytmiczna.
 • Pedagogika zabawy.
 • Metoda Dobrego Startu.
 • Relaksacja.
 • Bajkoterapia.
 • Zabawy paluszkowe.
 1. 4.   Formy pracy:
 • Praca z całą grupą.
 • Praca indywidualna.
 • Praca w małych zespołach.
 • Zajęcia otwarte z rodzicami.
 • Zabawy dowolne i kierowane.
 1. 5.   Współpraca z rodzicami

Cele:

 • Dążenie do jednolitości działań dydaktyczno-wychowawczych zapewniających wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Zapoznawanie na bieżąco z realizowanymi w przedszkolu planami, programami, tematami kompleksowymi.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka.
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów (logopeda).
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych. 
 • Zaangażowanie  rodziców w prac na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez spotkania i szkolenia ze specjalistami.
 • Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.
 • Promowanie placówki i wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

         Formy współpracy z rodzicami:

 • Zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców.
 • Zebrania grupowe.
 • Zajęcia adaptacyjne.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Prowadzenie „Kącika porad i rozwiązywania trudnych zagadnień pedagogicznych”.
 • Wystawy prac dziecięcych.
 • Organizacja dni otwartych i zajęć z udziałem rodziców.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców.
 • Organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów.
 • Włączanie rodziców do organizacji uroczystości przedszkolnych.
 • Wycieczki.
 • Udział w ankietowaniu pracy przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

 1. 6.   Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

Współpraca z innymi placówkami oświatowymi:

 • Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie  z dziećmi z innych placówek.
 • Zapraszanie koleżanek z innych placówek na wspólne szkolenia, warsztaty oraz w celu wymiany doświadczeń.
 • Badanie losów absolwentów.
 • Spotkania integracyjne grup przedszkolnych z grupami szkolnymi oraz klasami I ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oławie.

Współpraca z innymi instytucjami:

 • Urzędem Miasta Oława.
 • Ośrodkiem Kultury w Oławie.
 • Komendą Powiatową Policji w zakresie bezpieczeństwa.
 • Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa.
 • Miejską Biblioteką Publiczną.
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Szpitalem w Oławie.
 • Szkołą Muzyczną I stopnia w Oławie.
 • Schroniskiem dla zwierząt.
 • Nadleśnictwem Oława.
 • Lokalnymi sponsorami.
 • Telewizją kablową w Oławie.
 • Gazetą Powiatową.

 

Misja placówki

         Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby  i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem.

         Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowywaniu dziecka.

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach dziecka,
 • współpracują z nauczycielami w atmosferze szacunku i zaufania,
 • otrzymują pomoc specjalistów,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola;
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni oraz taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dzieci, ich umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i kształtują jego rozwój,
 • współpracują z rodzicami, środowiskiem lokalnym, pracują zespołowo,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy i projekty dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

Model naszego absolwenta

Dziecko kończące edukację w przedszkolu i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania                    z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami – nie zniechęca się, podejmuje próby ich pokonania,
 • tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

Posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • posługiwać się zdobyczami techniki.

Rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych,
 • zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się:

 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi i innymi sukcesami,
 • występować publicznie – reprezentować grupę przedszkolną, całe przedszkole,
 • wykazać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą
i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Chcemy promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie. Dążymy do doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności każdego nauczyciela.

 

Wskaźniki efektywności koncepcji  -  kryteria sukcesu

 

 • Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne.
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzrost efektywności pracy nauczyciela, dobra współpraca w zespole.
 • Zwiększenie integracji przedszkola z rodziną wychowanka.
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności placówki.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole w pracy na rzecz dziecka.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.
 • Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne i multimedia.