Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsp1.olawa.szkolnastrona.pl/sp/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących  - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Nieliczne pliki PDF są w formie skanów - zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/).

    Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Zaryczańska, e-mail: jadwiga.zaryczanska@sp8-olawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713038014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Szkoła zajmuje kompleks budynków, które dysponują oddzielnymi wejściami.
2. Nad wejściami do budynku znajdują się niewielkie zadaszenia.
3. Budynek jest ogólnodostępny, możliwość przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami wyłącznie schodami (w budynku nie ma windy ani platform dla niepełnosprawnych).
4. Placówka dysponuje schodołazem gąsienicowym elektrycznym do pokonywania schodów, z przeznaczeniem dla większości wózków inwalidzkich ręcznych. Urządzenie wyposażone jest w ręczny system zjazdu. W szkole zatrudniony jest pracownik przeszkolony do obsługi schodołazu.
5. Na terenie posesji szkoły znajduje się parking z miejscami parkingowymi wydzielonymi dla osób niepełnosprawnych.
6. Dopuszcza się prawo wstępu z psem asystującym po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem sekretariatu godziny i miejsca wizyty osoby niepełnosprawnej.
7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8. Szkoła nie jest wyposażona w pętle indukcyjne.
9. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.